سامانه 1530 بهشت آباد اهواز
سامانه 1530 بهشت آباد اهواز

سامانه ی پیش رو ، به جهت مدیریت حمل و نقل متوفیان ، بستگان متوفی و به جهت خودکار سازی مراحل غسل ، تدفین و … پرداخت .

مشتریبهشت آباد اهواز
مکاناهواز
شروع فعالیت 1399
حجم فعالیتبزرگ
مدت پروژه سه ماه
جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

اپراتور سازمان ، ماموریت را ایجاد کرده و نرم افزار به صورت خودکار براساس مسافت هزینه ی آن را محاسبه و آن را به خودروی مورد نظر اختصاص میدهد و راننده جهت رسیدن به محل متوفی رهسپار خواهد شد.

از طرفی راننده ها از طریق حساب کاربری خود میتوانند لیست ماموریت ها و میزان دریافتی خود را مشاهده کنند، همچنین بخش حسابداری سازمان نیز به ریز ماموریت ها و در یافتی سازمان و هر راننده از طریق درگاه های پرداخت متفاوت دسترسی خواهد داشت.