برخی از زمینه های شغلی که این شرکت می تواند در

نحوه ی مدیریت و کاهش هزینه های آن موثر باشد عبارت اند از :